KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM HỌC 2021 -2022 CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐÔNG TRÀ

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM HỌC 2021 -2022 CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐÔNG TRÀ

    ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG TRÀ

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

             Số: 24/KH-CB

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM

 

 

Đông Trà, ngày 04 tháng 9  năm 2021

 

                                            KẾ HOẠCH

       LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

                                   NĂM HỌC: 2021 - 2022

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Căn cứ  hướng dẫn số 485 ny 30/8/2021 của Phòng GD&ĐT Tiền Hải  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 cÊp TiÓu häc.

- Căn cứ hướng dẫn số 496/PGDĐT-Ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Phòng GD&ĐT v/v Hướng dẫn sinh hoạt cụm chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2021 - 2022.

Căn cứ  thực trạng về đội ngũ, CSVC hệ điều kiện phục vụ công tác giáo dục  của nhà trường và kết quả l·nh ®¹o cña chi bé thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Chi bộ trường Tiểu học Đông Trà xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:       

  1. Đội ngũ:

 a. Đảng viên:

- Tổng số đảng viên: 13, chính thức: 13.

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 10, Cao đẳng: 3

          - Trình độ lí luận: Trung cấp: 2

  b. Cán bộ giáo viên, nhân viên.

          - Tổng số CBGV,NV: 19, biên chế: 19, Hîp ®ång BHXH: 1

   - Trình độ chuyên môn: Đại học: 11,   Cao đẳng: 7,      TC: 1

   - Trình độ lí luận:          Trung cấp: 2

2. Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo viên tr×nh ®é ®µo t¹o trên chuẩn  9/15= 60%, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội qui cơ quan.

- Đảng, chính quyền, phụ huynh ngày càng quan tâm đến giáo dục xã nhà nói chung và cấp Tiểu học nói riêng.

- Cơ sở vật chất nhà trường khang trang sạch đẹp, đủ phòng học 1 phòng/ 1 lớp, có phòng học ngoại ngữ, phòng học Tin học, có 6 phòng học có hệ thống đèn chống cận.

3. Khó khăn:

Còn một số giáo viên có con nhỏ, nhà xa trường nên có khó khăn hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiết bị dạy học mang tính hiện đại chưa có nhiều, thiết bị phòng học Ngoại ngữ, phòng Tin học chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn.

Một số phòng học chức năng: Phòng học Âm nhạc, phòng học Mỹ thuật chưa có.

Năm học vừa dạy học vừa chống dịch bệnh covid -19.

I. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM:

1.Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 30/7/2021 cuả Huyện ủy Tiền Hải về nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu : tăng cường tích cực chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục.

2.Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện việc triển khai CTGDPT 2018 lớp1, 2. 100% giáo viên dạy học lớp 2 theo chương trình mới của năm học 2021 - 2022 được bồi dưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 3 năm học 2022 - 2023 để tham gia bồi dưỡng, đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 3 theo chương trình mới được bồi dưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo quyết định số 16/2006/QĐ - BGDĐT ngày 05/5/2006 từ lớp 3 đến lớp 5. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo.

3. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục; tích cực và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện của nhà trường. Khắc phục tình trạng bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học. Đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học ; đảm bảo các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, tin học từ khối 3 đến khối 5 theo CTGDPT 2018.

4.Tiếp tục chỉ đạo tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống;  đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học; thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 26/9/2016; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Thực hiện tốt việc đón đoàn kiểm tra toàn diện của Sở Giáo dục - Đào tạo.

5.Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng và duy trì củng cố nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT, xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 , nâng cao chất lượng  dạy học 2 buổi/ngày. Đẩy mạnh xây dựng trường Tiểu học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.

7. Phấn đấu năm học 2021 - 2022, nhà trường xếp thứ  từ 8 - 10 trong cấp học và giữ vững chuẩn Trường chuẩn quốc gia mức độ I. Từng bước phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh để làm điểm nhấn trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

II. C¸c chØ tiªu phÊn ®Êu.

a. Công tác tư tưởng, chính trị:

          -100% đảng viên, CBGV có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

          -100% đảng viên được xếp loại từ: Đủ tư cách hoàn thành tèt nhiệm vụ trở lên.

 - Không có CBGV vi phạm nội qui cơ quan, quy chế chuyên môn.

 - Không có học sinh mắc tai tệ nạn xã hội, vi phạm chỉ thị 36 CP…

b. Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng

 Phấn đấu: Đạt chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

c. Công tác chuyên môn

           - Số lượng: Giữ vững số lù¬ng 293 học sinh, không có học sinh bỏ học.

           - Phổ cập: Hoàn thành làm phổ cập đúng tiến độ. Đạt xã phổ cập Tiểu học mức độ 3 năm 2021.

           - Chất lượng giáo dục:

* §èi víi häc sinh: Củng cố vững chắc kết quả đã đạt được của năm học trước.

+ Đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

- VÒ N¨ng lùc:   Tốt: 60% - 65% còn lại là Đạt  

          - VÒ phÈm chÊt: 70% - 75% xếp loại Tốt, còn lại là §¹t

- KÕt qu¶ kiểm tra m«n To¸n, TiÕng ViÖt đạt 99% trở lên, TiÕng Anh, c¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè đạt 100%.

- Đánh giá xếp loại các môn học: Hoàn thành tốt: 50% - 55% còn lại là Hoàn thành,  học sinh xếp loại chưa hoàn thành dưới 1%

           - Hoµn Thµnh ch­¬ng tr×nh líp häc đạt 99% trở lên

- Hoàn thành chương trình Tiểu học:  100%

 +  Khen th­ëng:

- Häc sinh hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô häc tËp:  30% - 35%

- Vë s¹ch ch÷ ®Ñp: 100% líp ®¹t vë s¹ch ch÷ ®Ñp. Trong ®ã: 100% vë lo¹i A: 70% ch÷ lo¹i A. 30% ch÷ lo¹i B, kh«ng cã ch÷ lo¹i C. 10/10 lớp có sản phẩm trong phong trào VSCĐ.

        + Cã tõ 8 häc sinh trë lªn ®¹t gi¶i m«n ThÓ thao cÊp HuyÖn, phấn đấu được xếp thứ  8 - 10  toàn Huyện.

         - TËp thÓ líp.

 + Líp xuÊt s¾c: 1 líp                                    + Líp dÉn ®Çu vÒ häc tËp: 1líp

 + Líp dÉn ®Çu vÒ đạo đức: 1 líp                  + Líp dÉn ®Çu vÒ TDVS: 1 líp

 + Líp dÉn ®Çu vÒ vë s¹ch ch÷ ®Ñp: 1 líp

* Đối với tập thể và cá nhân CBGV:

- Danh hiÖu tËp thÓ:

+ X©y dùng tr­êng ®¹t tr­êng Tiªn tiÕn. Phấn đấu tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí tr­êng ®¹t chuÈn Quèc gia mức độ  II.

+ Chi bé hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2021.

+ §éi ThiÕu niªn: M¹nh cÊp huyÖn

+ C«ng ®oµn v÷ng m¹nh xuất sắc
+ Th­ viÖn: Tiên tiến.

  • Danh hiÖu c¸ nh©n:

+ Gi¸o viªn giái cấp Tỉnh, chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së trở lên: 6 ®/c.

+ Lao ®éng tiên tiến: 90% trë lªn trong đó đảng viên đạt 100%.

III.  NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:

 a. Nhiệm vụ:

Cán bộ, đảng viên  gương mÉu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế địa phương. Không ngừng học tập và nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị. Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết. Gương mẫu đi đầu trong mọi đổi mới, thực hiện nghiêm túc qui chế hoạt động của chi bộ. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh không vi những điều đảng viên không được làm, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

b. Giải pháp thực hiện:

    - Làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành thông qua Bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo huyện uỷ, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Thái Bình, các văn bản các cấp, các ngành triển khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Đặc biệt tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn giao thông, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

  - Tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đưa công tác giáo dục đạo đức tác phong, lối sống của nhà giáo vào sinh hoạt thường kì.

 - Chi bộ nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong nhà trường, qua đó có giải pháp và biện pháp lãnh đạo phù hợp để phát huy tích cực, ngăn chặn tiêu cực trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những phát sinh chưa chuẩn mực trong mối quan hệ công tác, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và viên chức Nhà trường nhằm giữ gìn, củng cố sự đoàn kết trong Chi bộ đảng và trong Nhà trường.

    - Tăng cường dân chủ trong cơ quan, xây dựng qui chế làm việc, nội qui cơ quan, nhằm phát huy trí tuệ tập thể.

    - Thường kì tổng kết các cuộc vËn động, các phong trào thi đua để CB, ĐV nhìn nhận và có những giải pháp cải tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đảng viên luôn phải gương mẫu trong làm việc, trong sinh hoạt; gần gũi, thân ái với mọi người; có lối sống giản dị, tiết kiệm và trung thực.

  - Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cho CB đảng viên, giáo viên trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19.

2. Công tác xây dựng và phát triển Đảng

a. Nhiệm vụ: Xây dựng chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b. Giải pháp:

     - Nắm vững nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện nghiêm túc đấu tranh tự phê bình và phê bình nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

     - Tăng cường kiểm tra việc chấp hành nghị quyết của đảng viên. Phát hiện và uốn nắn kịp thời những lệch lạc của đảng viên trong quá trình công tác.

     - Tạo điều kiện cho đảng viên học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, lí luận, sinh ho¹t n¬i c­ tró.

      - Duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban bí thư và nội dung hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018, nghị quyết số 10-NQ/HU nghị quyết của ban thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ trường học. Thực hiện tốt việc đóng đảng phí.

     - Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mÉu đi ®Çu trong các phong trào thi đua nhất là tham gia thi giáo viên giỏi, CST§, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

      - Chi bộ phân công công tác cụ thể trong Ban chi ủy, cho từng đảng viên một cách phù hợp. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và các nhiệm vụ được giao của đảng viên và các tổ chức chính trị trong nhà trường, kiểm tra  đảng viên việc thực hiện điều lệ Đảng, Nghị quyết của chi bộ, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do đơn vị giao, kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất, lối sống. Theo dõi giám sát việc chống tham ô, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực.

       - Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra vào trong Nghị quyết hàng tháng  phấn đấu trong năm học kiểm tra được 30% số đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết chi bộ, kết quả thực hiện  nhiệm vụ được giao.

       - Tích cực quan tâm bồi dưỡng nguồn đảng viên trẻ đảm bảo chất lượng.

      -  Phân công cụ thể trách nhiệm trong ban chi ủy chi bộ, trách nhiệm cho từng đảng viên trong năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Đồng chí: Phạm Thị Khuyến - Phó Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

     - Phụ trách toàn bộ mọi hoạt động của chi bộ, xây dựng báo cáo giao ban tháng, dự thảo NQ chi bộ; tổ chức các cuộc họp; tổ chức thực hiện NQ; quản lý NQ; theo dõi họp, học NQ của đảng viên.

     - Phụ trách công tác chuyên môn, phổ cập, Chữ thập đỏ.

2. Đồng chí: Đoàn Văn Giáp - Hiệu trưởng - Phó Bí thư

     - Phụ trách toàn bộ mọi hoạt động của nhà trường. Quản lí, điều hành nhà trường theo NQ của Đảng và chỉ đạo của Phòng Giáo dục, của cụm chuyên môn.

     - Cùng Bí thư chuẩn bị các nội dung sinh hoạt của Chi bộ

     - Thay mặt Bí thư giải quyết công việc của chi bộ khi Bí thư đi vắng và một số công việc khi được Bí thư ủy quyền.

     - Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chức năng, nhiệm vụ đảng viên được phân công.

     - Phụ trách chung công tác bồi dưỡng Đội tuyển Thể dục.

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Chi ủy viên

- Phụ trách tài chính của chi bộ. Chịu trách nhiệm thu, nộp Đảng phí và thanh toán, quyết toán tài chính Chi bộ.

 - Chuẩn bị địa điểm họp chi bộ, báo đảng viên về dự sinh hoạt.

 - Phụ trách công tác công đoàn.

4. Đồng chí Trần Thị Hòa - Phụ trách tổ 1.

5. Đ/c Bùi Thị Mai - Phụ trách công tác nữ, công tác tài chính công đoàn. 

6. Đồng chí Phạm Thị Duyên- Phụ trách công tác sao Nhi đồng

7. Đ/c Đinh Thị Như - Phụ trách tổ 2+ 3

8. Đ/c Nguyễn Thị Ngần - phụ trách khối 4

9. Đ/c Đinh Thị Êm - Phụ trách công tác thanh tra nhân dân

10. Đ/c Nguyễn Thị Duyên - Hỗ trợ Liên Đội Thiếu niên trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động ngoài giờ, sân khấu hóa.

11. Đ/c Vũ Xuân Uynh - Phụ trách chung công tác Đội Thiếu niên + công tác thể dục vệ sinh. Xây dựng kế hoạch hoạt động tập thể cụ thể để tập chung chỉ dạo hoạt động này làm điểm nhấn trong năm học. Phụ trách công tác bồi dưỡng đội tuyển Môn cờ vua, tư vấn công tác xây dựng tạo cảnh quan trường học.

12. Đ/c Nguyễn Quốc Vương - Phụ trách công tác xây dựng tạo cảnh quan trường lớp. Phụ trách công tác bồi dưỡng đội tuyển Môn Bóng đá, môn đá cầu.

13. đ/c Phan Thị Lệ - Phụ trách phòng máy, công tác công nghệ thông tin.

3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

a. Nhiệm vụ:

         Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 30/7/2021 cuả Huyện ủy Tiền Hải về nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu : tăng cường tích cực chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục.Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kì 2020 - 2025 về công tác nâng cao chất lượng giáo dục, nghị quyết chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022.

b. Giải pháp:

- Tăng cường nền nếp, kỉ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19, đảm bảo an toàn trường học, nói không với dịch bệnh covid -19.Tăng cường các hệ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch covid-19.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học bám sát điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT. Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phòng chống covid -19 và thông báo tới PHHS để PHHS tạo điều kiện về CSVC giúp học sinh thực hiện việc học trực tuyến, học qua các kênh truyền hình đạt hiệu quả. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc sinh hoạt chuyên môn tại các tổ CM trong trường, trong cụm trường, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, động viên khuyến khích giáo viên tham gia SHCM qua hệ thống  “Trường học kết nối”.

- Năm học 2021 - 2022 là năm học thứ hai thực hiện song song hai chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục hiện hành và chương tình giáo dục Phổ thông 2018. Cụ thể:

+ Đối với khối 3 đến khối 5 cần tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triểnphẩm chất, năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống;  đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học; các tổ chuyên môn chủ động điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí đáp ứng yêu cầu giáo dục và phù hợp với đối tượng học sinh; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới từ lớp 1,2, 3 đến lớp 5 ( riêng đối với lớp 1,2 tổ chức dạy học môn Tiếng Anh phải được sự thống nhất với PHHS) ; Tổ chức dạy Tin học từ lớp 3 đến lớp 5.

+ Đối với khối lớp 1,2 thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần tập trung thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, phân bố thời lượng và chủ động bàn, lựa chọn hình thức tổ chức các môn học và hoạt động phù hợp; giáo viên dạy khối 1,2 tích cực nghiên cứu phương pháp dạy học, tổ chức dạy chuyên đề đảm bảo yêu cầu đổi mới của CTGDPT 2018. Lãnh đạo nhà trường ưu tiên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như việc quản lí theo dõi, tư vấn kịp thời giúp giáo viên thực hiện tốt nội dung chương trình mới.

          - Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT- BGD - §T. Tích cực nghiên cứu và thực hiện tốt thông tư 27/2020/TT-BGDDT ngày 04/9/2020             trong năm học này đối với khối lớp 1,2 và trong những năm học sau đối với lớp thay SGK tiếp theo.

          - Tiếp tục vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27/5/2013, phương pháp: “ khăn trải bàn”, vận dụng thành tố tích cực của mô hình VNEN một cách phù hợp, hiệu quả.Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục  vào các môn học và hoạt động giáo dục.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ QLGD; nâng cao vai trò tự chủ, năng lực quản lí của nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Sắp xếp CM hợp lí, tạo điều kiện cho GV đi học nâng chuẩn về CM, trình độ lí luận chính trị, trình độ Tin học. Phấn đấu trong năm học số GV có trình độ CĐSP tiếp tục đăng kí đi học nâng chuẩn.

          Lãnh đạo nhà trường và các tổ chức chính trị thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

          - Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

+T chức  dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo yêu cầu: Học sinh tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa hiệu quả.

           +Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động dạy và học. Lãnh đạo nhà trường xây dựng qui chế làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

+ Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp. Quan t©m bồi dưỡng, động viên học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá. Chọn nội dung: Nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi các cấp m điểm nhấn trong thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

-Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm,  học thêm đối với giáo dục tiểu học.

4. Lãnh đạo đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường:

a. Lãnh đạo công đoàn:

       - Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của Liên đoàn lao động Huyện, cụ thể, sát tình hình thực tế. Vận động CB, đoàn viên thực hiện tốt Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, phối hợp cùng nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học. Phát huy tốt phong trào nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

        - Thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách Công đoàn chi đúng nguyên tắc, quyền hạn được giao. Ng©n s¸ch c«ng ®oµn cÊp trªn cÊp qua tµi kho¶n nhµ tr­êng n¨m 2021, c«ng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm cïng víi kÕ to¸n thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ thñ tôc ph¸p lÝ thu - chi.

b. Lãnh đạo Đội Thiếu niên TP Hồ Chí Minh:

      - Lãnh đạo Liên Đội tæ chøc ®¹i héi vào đầu tháng 10/ 2021.

      - Chú trọng công tác tuyên truyền kiến thức về phòng chống dịch bệnh covid -19, kiến thức về an toàn giao thông, …

      - Tổ chức hoạt động của Đéi đa dạng tạo sức hút lôi cuốn các em tham gia.

      - Duy trì tốt hoạt động ngoại khoá: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, múa hát, khiêu vũ sân trường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đéi, Sao nhi đồng để thực hiện tốt kế hoạch xây dựng năm học.

     - Thường xuyên phát động chủ ®ề năm học, chủ điểm từng tháng, tổ chức đánh giá hoạt động của Liên đội chính xác. Kết quả thi đua của Liên đội được gắn vào công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp.

c. Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ, công tác BHYT

           Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ §¹i héi trong tháng 10/2021. Tổ chức quyên góp ủng hộ các chương trình do cấp trên phát động, ủng hộ học sinh nghèo nhân dịp tết nguyên ®¸n.

          Tổ chức tập huấn cho đội xung kích chữ thập đỏ, tổ chức sơ cứu kịp thời những học sinh không may bị tai nạn.

          Bổ sung kịp thời dụng cụ cấp cứu theo hướng dẫn của Hội chữ thập đỏ.

Tăng cường công tác chăm sóc Y tế học đường, phấn đấu tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%.

d.C«ng t¸c th­ viÖn.

           Cã kÕ ho¹ch tiÕp thu vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· d­îc trang bÞ trong th­ viÖn, lµm tèt viÖc cung cÊp s¸ch thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc cho gi¸o viªn, häc sinh, tiếp tục x©y dùng m« h×nh th­ viÖn líp häc, phÊn ®Êu th­ viÖn ®¹t tiên tiến.

5. TiÕp tôc chØ ®¹o tèt c¸c nÒn nÕp kØ c­¬ng, x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, x©y dùng ý thøc nghiªm tóc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ngµnh, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, sö dông tµi chÝnh trong nhµ tr­êng.

          a. Lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý tr­êng häc, ph©n c«ng c«ng t¸c cho CBGV hîp lÝ. ChØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cã sù thèng nhÊt cao. Duy tr× héi häp nghiªm tóc, ®óng giê, cã kØ luËt trËt tù, nghiêm túc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, quy định dạy thêm học thêm và các quy định khác của ngành. Bảo đảm an toàn trường học.

b. §¶m b¶o tèt sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng, phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®oµn thÓ chÝnh quyÒn trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, ph¸t huy d©n chñ, thùc hiÖn nhiÖm vô träng t©m cña ngµnh, cña nhµ tr­êng, tiÕp tôc x©y dùng vµ gi÷ v÷ng ®¬n vÞ v¨n ho¸.

c. Thùc hiÖn c«ng khai minh b¹ch trong thu chi tµi chÝnh, x©y dùng kÕ ho¹ch thu chi theo ®óng qui t¾c tµi chÝnh thÓ hiÖn râ hiÖu qu¶ trong qu¶n lÝ tµi chÝnh. C¸c kho¶n ®ãng gãp tõ phô huynh häc sinh đúng tinh thần nghị quyết số 17/ NQHĐND ngày 11/7/2020 của HĐNDTỉnh.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn tài trợ tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học đặc biệt ưu tiên cho khối lớp 1,2 thực hiện chương trình GDPT 2018.

Tiếp tục tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để từng bước sớm hoàn thiện CSVC theo yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

 Tích cực tu tạo cảnh quan, đổi mới không gian trường, lớp, xanh hóa khuôn viên lớp học, trường học. Thực hiện phút sạch trường, đẹp lớp thường xuyên.

d.T¨ng c­êng chØ ®¹o lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua cho häc sinh, gi¸o viªn, làm tốt công tác khuyến học, lu«n t¹o sù c«ng b»ng, d©n chñ, tr¸nh h×nh thøc.

 Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña chi bé trong năm học míi,  năm học thực hiện nhiệm vụ kép vừa dạy học vừa chống dịch, năm thứ hai thực hiện hai chương trình giáo dục, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n cßn cã nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc tr­íc t×nh h×nh ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ®Êt n­íc, yªu cÇu ®æi míi ngµy cµng cao ®èi víi ngµnh gi¸o dôc, ®ßi hái mçi c¸n bé ®¶ng viªn trong chi bé vµ gi¸o viªn cña nhµ tr­êng cÇn nç lùc phÊn ®Êu h¬n n÷a trong nhËn thøc còng nh­ trong chuyªn m«n nghiÖp vô.

§Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chi bé hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu phÊn ®Êu ®Ò ra chi bé kÝnh mong cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong ®Þa ph­¬ng tiÕp tôc quan t©m chØ ®¹o ®Çu t­ hç trî, cïng lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc nâng cao gi¸o dôc cña nhµ tr­êng ngµy cµng tốt hơn nữa.

                                                                                 T/M BAN CHI UỶ

                                                                                                               BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                                        Phạm Thị Khuyến