BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ NĂM 2021

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

NĂM 2021

    ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG TRÀ

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            Số:  13/BCKĐ-CB                                 

                                                                    Đông Trà, ngày 06 tháng 11  năm 2021

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

NĂM 2021

 

       Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tập thể chi bộ trường Tiểu học Đông Trà kiểm điểm với các nội dụng chủ yếu sau:

I.T×nh h×nh ®éi ngò §¶ng viªn :

            Tæng sè : 13 §¶ng viªn        N÷ : 10 ®/c        Đảng viên chính thức: 13

            Tr×nh ®é chuyªn m«n:           Cao ®¼ng:   8

                                                          §¹i häc :    5

            Tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ:    Trung cÊp :  2

II.Ưu điểm, kết quả đạt được.

1.Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác tập thể.

- Chi bé ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng c¸n bé gi¸o viªn thùc hiÖn ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng, ph¸p luËt nhµ n­íc, néi quy, quy chÕ cña ngµnh cña ®Þa ph­¬ng, tæ chøc tèt viÖc häc tËp c¸c chØ thÞ cña §¶ng, cña ngµnh, cña ®Þa ph­¬ng. Nhìn chung CB, ®¶ng viªn cã lËp tr­êng t­ t­ëng v÷ng vµng, tin t­ëng vµ thực hiện tương đối nghiêm túc ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc.100%  cán bộ, đảng viên, giáo viên tham gia cuộc thi trên internet về Nghị Đại hội đảng toàn quốc, đại hội đảng bộ Thái bình, cuộc thi tìm hiểu “ Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác”

- Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp sát tình hình thực tế cụ thể tới từng tháng cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và chấp hành tốt.

  - Thực hiện tốt việc cải tiến phong cách và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ công chức.

 - Chi Bộ lãnh đạo chỉ đạo nhà trường triển khai, tổ chức và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên,  các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các cấp trong năm học 2021 - 2022 tới 100% CBGVNV và HS trong toàn trường. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động như phong trào " Xây dựng trường học thân thiện" cuộc vận động“ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”;… Chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức học tập nghiên cứu, thực hiện nghị quyết 01 của Huyện ủy về công tác giáo dục,chương trình hành động của UBND xã giai đoạn 2021 đến 2025, tầm nhìn đến 2030.  

- Ban chi uû chi bé ®· ph¸t huy ®­îc vai trß chØ ®¹o thèng nhÊt trong §¶ng. Hµng th¸ng x©y dùng kÕ ho¹ch s¸t thùc tÕ, duy tr× tèt nÒ nÕp sinh ho¹t chi bé.Trong năm được đón đoàn kiểm tra của Ban Đảng ủy về chế độ sinh hoạt và quản lí đảng viên và được đánh giá mức Tốt. Thùc hiÖn nghiêm túc viÖc b¸o c¸o vÒ §¶ng uû.

- Lu«n quan t©m båi d­ìng ý thøc cho ®éi ngò.

- Đảng viªn tham gia sinh ho¹t chi bé hµng th¸ng ®¹t tû lÖ: 97,6%, ®¶ng viªn v¾ng mÆt trong sinh ho¹t ®Òu cã lÝ do chÝnh ®¸ng.

- Ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®¶ng viªn cô thÓ: 100% §¶ng viªn ®­îc ph©n c«ng t¸c ®Òu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, lu«n nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi §¶ng viªn trong c«ng viÖc ®­îc giao.

 

 

 

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 

x

Xuất sắc                             Tốt                     Trung bình                        Kém

 

2. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2.1 Công tác số lượng - phổ cập:

a.Sè l­îng: жm b¶o vµ v­ît chØ tiªu vÒ sè l­îng häc sinh so víi kÕ ho¹ch x©y dùng. Duy trì tốt số lượng học sinh. N¨m häc 2020 - 2021 cã 283 häc sinh, năm học 2021 - 2022 có 295 học sinh

b. Phæ cËp:

- N¨m häc: 2020 - 2021; 3 tiªu chuÈn PCGD đều đạt, ®¹t PCGDTH møc ®é 3.

- N¨m häc: 2021 - 2022; 3 tiªu chuÈn PCGD đều đạt, Đề nghị cấp trên công nhận ®¹t PCGDTH møc ®é 3. Sè trÎ hµng n¨m vµo líp 1 huy ®éng ®¹t 100%.

- Hå s¬ phæ cËp ®Çy ®ñ, sè liÖu phæ cËp nhËt kÞp thêi vµ chÝnh x¸c trªn hÖ thèng phÇn mÒm vµ hÖ thèng hå s¬, chÊt l­îng phæ cËp thÓ hiÖn ®óng thùc chÊt chÊt l­îng học tập của học sinh.

2.2 C«ng t¸c gi¸o dôc toµn diÖn.

a. Gi¸o dôc ®¹o ®øc.

          - Chi bé ®· chØ ®¹o thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc m«n ®¹o ®øc, duy tr× tèt c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê, lµm tèt c«ng t¸c nh©n ®iÓn h×nh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc lång ghÐp vÒ kÜ n¨ng sèng, luËt an toµn giao th«ng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, phßng chèng dÞch bÖnh, cam kÕt kh«ng næ ph¸o.

          - §éi ngò gi¸o viªn, c¸c ®oµn thÓ phèi hîp t¨ng c­êng rÌn luyÖn gi¸o dôc ý thøc ®¹o ®øc cho häc sinh gióp c¸c em cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ thùc hiÖn nội qui trường lớp, thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, néi quy, quy chÕ cña nhµ tr­êng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, kh«ng cã häc sinh m¾c tai tÖ n¹n x· héi.

               - Kết quả xếp loại về   Phẩm chất: 

         Năm học 2020 - 2021: Tốt: 211/283 = 74,5% còn lại là Đạt

         Kì 1 năm học 2021 - 2022:  

                Khối 1,2: Tốt: 92/120= 76,7%; Đạt: 28/120= 23,3%

                Khối 3,4,5: Tốt 118/175 = 67,4; Đạt: 53/175 = 30,2%; CCG: 4/175 = 2,3%        

b. ChÊt l­îng d¹y vµ häc. 

          * ChÊt l­îng häc tËp cña häc sinh.

           ChØ ®¹o x©y dùng vµ duy tr× tèt  nÒn nÕp häc tËp cña häc sinh, häc tËp theo kÝ tÝn hiÖu, x©y dùng ý thøc tù gi¸c tù qu¶n cao, cã th¸i ®é ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n,  kh«ng vi ph¹m quy chÕ kiÓm tra. BiÕt tù t×m kiÕn thøc míi, tù kiÓm tra ®¸nh gi¸, n¾m ®­îc yªu cÇu kiÕn thøc kÜ n¨ng tõng m«n häc.Tiªu biÓu nh­ häc sinh líp cña  ®/c NgÇn, £m.

          *ChÊt l­îng d¹y vµ häc cña gi¸o viªn.

Chi bé ®· chØ ®¹o thùc hiÖn vµ ph¸t huy tèt c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc, d¹y theo ®óng ch­¬ng tr×nh thêi khoa biÓu, so¹n duyÖt gi¸o ¸n ®óng quy ®Þnh. TÝch cùc ®æi míi SHCM vµ sö dông ®å dïng d¹y häc, n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y. §éi ngò GV ®· nhìn chung đã m¹nh d¹n tiÕp cËn vµ ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y vµ häc cô thÓ : 100% GV  so¹n gi¸o ¸n b»ng m¸y, biÕt d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö, ®Æc biÖt ®· cã mét sè gv biÕt so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö tiªu biÓu nh­ ®/c NguyÔn Duyªn, Nga, Ph¹m Duyªn,Ngần, Êm, Uynh ... H­ëng øng cã hiÖu qu¶ c¸c phong trµo thi ®ua “ Hai tèt” nh©n c¸c ngµy lÔ lín, tham gia tèt viÖc d¹y chuyªn ®Ò t¹i tr­êng, Côm tr­êng. Đặc biệt sang học kì 2 của năm học 2020 - 2021 do học sinh phải nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh covid -19 trong tháng 2,3 của năm học, chi bộ đã chỉ đạo nhà trường, bộ phận chuyên môn, tổ chuyên môn, các cá nhân giáo viên tích cực và chủ động trong việc nghiên cứu và vận dụng đúng tinh thần chỉ đạo theo công văn số 1125/BGDĐT- GDTH v/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2020 - 2021 của Bộ giáo dục. Trong thời gian nghỉ chống dịch Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện tương đối có hiệu quả kế hoạch dạy học đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên: học sinh nghỉ phòng dịch nhưng không nghỉ học. Các giáo viên đã xây dựng nội dung ôn tập, lập nhóm zalo với phụ huynh học sinh, để giao bài và kiểm tra nhận xét bài cho học sinh. Đối với khối 1,2 giáo viên in bài, giao bài trực tiếp cho học sinh, hướng dẫn học sinh khối 5 học qua các kênh  truyền hình, tổ chức dạy học qua các ứng dụng Trans, Zoom. OLM cho học sinh khối lớp 3,4,5. Tiêu biểu trong công tác này là đ/c Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Thị Duyên, đ/c Nga, Như. Năm học 2021 - 2022 trong tình hình khó khăn vừa dạy học vừa phòng dịch các đ/c đã tích cực xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch dạy học theo công văn 3969 của Bộ  v/v xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học phòng, chống dịch covid -19.    

          100% CBGV tham gia tù båi d­ìng th­êng xuyªn, tÝch cùc dù giê th¨m líp nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o, tËp san gi¸o dôc, to¸n tuæi th¬... ®Ó tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô tiªu biÓu nh­ ®/c NDuyªn, NgÇn, Nga, Êm. Nhiều đ/c khắc phục khó khăn tham gia đi học nâng cao trình chuẩn như đ/c Lệ, Uynh.

          Phong trµo thi tay nghÒ  ®Òu ®­îc GV tham gia vµ cã kÕt qu¶ tèt, n¨m häc 2020 - 2021 02 GV tham gia kh¶o  s¸t gv giái trong ®ã cã  02 GV ®¹t danh hiÖu CST§CCS..N¨m häc 2021 - 20226 CBGV đăng kí danh hiệu thi đua cấp cơ sở trở lên.

100% GV nghiªm tóc thùc hiÖn quy chÕ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh, quy chÕ kiÓm tra, tÝch cùc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng” trong d¹y vµ häc.

* KÕt qu¶ gi¸o dôc  cña häc sinh n¨m 2020 - 2021:

        - VÒ N¨ng lùc: 100 % HS đ¹t møc ®é h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng lực trong đó loại Tốt 205/283 = 72,4%, loại Đạt: 78/283 = 27,6 % . Tỷ lệ xếp loại năng lực tốt tăng 0,5% so với năm học

        - Hoµn Thµnh ch­­¬ng tr×nh líp häc: 100 %

        - Häc sinh ®­îc khen th­ëng :

                         109/ 283 =  38,5% Häc sinh  ®¹t danh hiÖu häc sinh hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô häc tËp. Tỷ lệ học sinh xuất sắc tăng so với chỉ tiêu xây dựng ở mức tối đa 0,5%, hơn năm học trước 1,4.%.

                          21/283 = 7,4% HS có thành tích nổi trội.

         - Đội tuyển học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng có 5 em đạt giải trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Khuyến khích, xếp thứ 19/35 trường

Học kì 1 năm học 2021 - 2022: Kết quả đánh giá xếp loại học sinh

- VÒ N¨ng lùc : Khối 1,2: Tốt 80/120= 66,7% ; Đạt 34/120 = 38,3% ; CCG: 6/120 = 5%

Khối 3,4,5: Tốt: 124/175 = 70,9%; Đạt: 48/120 = 27,4% ; CCG: 3/175 = 1,7%

      Kết quả đánh giá môn Toán:  HTT: 114/295= 38,6% ; HT: 173/295 = 58,6%; CHT: 8/295= 2,7%

  Môn Tiếng Việt: HTT: 125/295= 42,3% ; HT: 146/295 = 49,5%; CHT: 14/295= 4,7%

    * KÕt qu¶ xÕp lo¹i c¸n bé gi¸o viªn n¨m häc 2020 - 2021

- 16 CBGVCNVC ®¹t danh hiÖu lao ®éng tiªn tiÕn  trong ®ã cã 11 ®/c lµ ®¶ng viªn.  11 GV ®¹t chuyªn m«n Tèt, 4 GV ®¹t lo¹i Kh¸. 1đ/c được nhận bằng khen của UBND Tỉnh,1 đ/c được nhận giấy khen của UBND Huyện, 1 đ/c đạnh danh hiệu CSTĐCS

* Kết quả xếp loại thi đua của PGD: Trường hoàn thành Tốt nhiệm.

2.3. C«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt, vÖ sinh m«i tr­êng.

          - ChØ ®¹o th­êng xuyªn viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y thÓ dôc néi kho¸, duy tr× c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc ngo¹i kho¸, ca móa h¸t gi÷a giê t¹o khÝ thÕ vui ch¬i phÊn khëi cho häc sinh.

- ChØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho h/s; tuyªn truyÒn cho h/s tham gia b¶o hiÓm y tÕ ®¹t 100%

- C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng ®­îc coi träng, th­êng xuyªn tæ chøc cho h/s thùc hiÖn tèt “ Mét phót s¹ch tr­êng”, hµng th¸ng tæng vÖ sinh m«i tr­êng, tr­êng häc, líp häc mét lÇn, tăng cường trồng chăm sóc châu hoa cây cảnh tại các lớp học, và của nhà trường giúp cảnh quan nhà trường đảm bảo xanh sạch đẹp, thân thiện, đảm bảo môi trường phòng chống dịch bệnh covid -19.

- Bµn ghÕ ®óng quy c¸ch, ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ, n­íc uèng hîp vÖ sinh.

2.4. C«ng t¸c x©y dùng vµ b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt tr­êng häc.

          - Chi bé ®· chØ ®¹o x©y dùng tèt trong ®éi ngò gi¸o viªn, häc sinh cã nÕp sèng v¨n minh, cã kØ luËt trËt tù, biÕt gi÷ g×n b¶o vÖ cña c«ng.

- X©y dùng vµ chỉ đạo thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tăng cường c¬ së vËt chÊt t¹o c¶nh quan nhµ tr­êng ngµy mét khang trang s¹ch ®Ñp h¬n. Nhà trường đã phát động các lớp tôn tạo chậu hoa, cây cảnh, xanh hóa không gian lớp học, tổ chức trang trí lớp học vào đầu năm học. Xin cấp trên hỗ trợ hệ thống đèn chống cận cho 6 phòng học, mua bổ sung kịp thời máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhanh, xà phòng rửa tay phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid -19. Việc giữ gìn bảo quản CSVC ở tất cả các lớp thực hiện tương đối tốt.

2.5. L·nh ®¹o x©y dùng c¬ quan , c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ.

a. C«ng t¸c l·nh ®¹o x©y dùng c¬ quan:

Chi bé ®· chØ ®¹o cho nhµ tr­êng, c¸c ®oµn thÓ, tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ tíi tõng tuÇn, tõng th¸ng, k× häc, n¨m häc. X©y dùng tiªu chÝ phÊn ®Êu trong tõng k× häc n¨m häc. Ph¸t ®éng vµ tæ chøc  tèt phong trµo thi ®ua, lµm kh¸ tèt c«ng t¸c tham m­u víi §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, tranh thñ ®­îc sù hç trî cña c¸c ®oµn thÓ, ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc.Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra gi¸o viªn thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra  theo chuyªn ®Ò. ChØ ®¹o vµ thùc hiÖn tèt viÖc häc hai buæi trªn ngµy cho häc sinh, thùc hiÖn tèt viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i h/s vµ gi¸o viªn, thi ®ua khen th­ëng ®éng viªn kÞp thêi, coi träng viÖc gi¸o dôc t­ t­ëng vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho CBGV. ChØ ®¹o thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña ngµnh cña ®Þa ph­¬ng, x©y dùng ®­îc nÒ nÕp lµm viÖc cã kØ luËt trËt tù, thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë c¬ quan, tiÕp tôc x©y dùng vµ gi÷ v÷ng danh hiÖu“ §¬n vÞ v¨n hãa”.

b. C«ng t¸c c«ng ®oµn :

ChØ ®¹o x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch c«ng ®oµn, kÕt hîp c¸c ®oµn thÓ, tæ chuyªn m«n ®éng viªn c«ng ®oµn viªn thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo thi ®ua n©ng cao chÊt d¹y vµ häc, lµm tèt c«ng t¸c th¨m hái hiÕu hØ, ch¨m lo ®êi sèng cho c«ng ®oµn viªn, cïng chuyªn m«n  chØ ®¹o thùc hiÖn tèt các cuéc vËn ®éng, các phong trµo thi đua cña ngµnh. KÕt hîp chuyªn m«n thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸n bé gi¸o viªn. C«ng ®oµn ®¹t : C«ng ®oµn v÷ng m¹nh.                                                                                       

c. C«ng t¸c §éi:

Lµm tèt viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua theo chñ ®iÓm, duy tr× c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê, h­ëng øng tèt c¸c cuéc thi do ®oµn ®éi cÊp trªn ph¸t ®éng, ph¸t huy ®­îc vai trß cña §éi sao ®á trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng ®éi vµ duy tr× nÒ nÕp häc tËp sinh ho¹t cña h/s đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19.

d. C«ng t¸c ch÷ thËp ®á :

Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn CBGV, h/s tham gia thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®¹o tõ thiÖn nh©n ®¹o do ngµnh UBMTTQ kªu gäi nh­ quyªn gãp ñng hé ®ång bµo lò lôt, ngµy v× ng­êi nghÌo, quĩ phòng chống thiên tai, quĩ bảo trợ trẻ em, quĩ phòng chống covid -19, quỹ sóng và máy tính cho em, mçi cuéc vËn ®éng, CBGV ñng hé mét ngµy l­¬ng. CBGV và học sinh tham gia mua t¨m ñng hé ng­êi mï  hai ®ît víi tæng sè tiÒn 1 200 000®.  Lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho h/s, tæ chøc quyªn gãp gióp ®ì h.s cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. TÕt n¨m 2021 ph¸t ®éng phong trµo “TÕt v× ng­êi nghÌo” t×m ®­îc 15 ®Þa chØ ®á, tÆng mçi ®Þa chØ ®á phÇn quµ trÞ gi¸ 150 000 - 200 000 ®ång với tổng số tiền quyên góp từ CBGV, HS là 2500 000đ. Tham gia ủng hộ trẻ tàn tật Tỉnh Thái Bình được 2150 000đ. H­ëng øng tèt c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng hµng th¸ng.    

e.C«ng t¸c tµi chÝnh: §¶m b¶o thu chi theo ®óng qui ®Þnh, c«ng khai, minh bạch.

g.C«ng t¸c th­ viÖn: Cung cÊp s¸ch thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc cho gv, h.s ®Çy ®ñ kÞp thêi. Th­ viÖn được công nhận thư viện đạt chuẩn.

 

 

 

x

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 

 

Xuất sắc                             Tốt                     Trung bình                        Kém

 

3. Việc thực hiện nguyên tắc, tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc...

- Chi bộ đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, quy định của nhà nước về thực hiện QCDC: Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nhà trường đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên và nhân viên; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo trường; đảm bảo kỷ cương trong trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.                                                                                              

- Chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tạo được sự đồng thuận trong công tác lãnh chỉ đạo của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên trong  toàn chi bộ.

     - Chi bộ lãnh đạo nhà trường, các tổ chức chính trị đoàn thể trong trường học thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, công khai các chủ trương, các kế hoạch hoạt động, công khai chất lượng giáo dục, công khai tài chính, để mỗi CBGV-HS-PH được biết, được bàn, và đóng góp ý kiến xây dựng. Do vậy trong những năm qua nhà trường luôn ổn định về chính trị, CBGV-HS-PH luôn đồng thuận cao về các chủ trương và kết quả giáo dục của nhà trường.

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc.

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 

 

 

 

x

 Xuất sắc                             Tốt                     Trung bình                        Kém

 

 

     4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 - Chi bộ chỉ đạo và thực hiện tốt việc tổ chức học tập và nghiên cứu nghị quyết, học tập nhiệm vụ các năm học. Thường xuyên quan tâm đến việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, giáo viên, kịp thời bổ sung uốn nắn thông qua sinh hoạt Chi bộ, các đoàn thể. Từ việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đã góp phần quan trọng thống nhất nhận thức trong Đảng và trong cơ quan. Thể hiện việc cán bộ, đảng viên, giáo viên tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất trí với đường lối đổi mới của Đảng, đổi mới trong giáo dục - đào tạo.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban Chi uỷ luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, các hướng dẫn của cấp trên, vận dụng vào điều kiện cụ thể của nhà trường một cách hợp lý có hiệu quả.

- Chi bộ đã làm tốt việc đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% CB đảng viên đăng kí việc thực hiện sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021, giai đoạn 2021 - 2023. Do có sự chuyển biến nhận thức của Ban Chi uỷ, của  từng đảng viên trong Chi bộ, đã tạo được sự thống nhất trong Chi bộ, là cơ sở cho sự ổn định vững chắc tình hình chính trị của nhà trường nên chi bộ đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm và năng lực phấn đấu của từng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.      

   - Ban Chi uỷ, Chi bộ đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên. Do vậy mà đảng viên giáo viên nói riêng tập thể đội ngũ giáo viên nói chung luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Bản thân mỗi đảng viên và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công. Mỗi đảng viên thể hiện vai trò lãnh đạo của mình bằng chính sự gương mẫu của bản thân, làm gương cho quần chúng noi theo.

x

 

 

 

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 

Xuất sắc                             Tốt                     Trung bình                        Kém

 

    5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

- Chi ủy, Chi bộ căn cứ vào năng lực của từng đảng viên để phân công nhiệm vụ cho phù hợp. Hầu hết các chức danh chủ chốt trong các tổ chức đoàn thể đều do các đồng chí đảng viên đảm nhiệm và đều thể hiện rõ tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường sử dụng, phân công lao động theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý theo đúng trình độ chuyên môn được đào tạo, đồng thời đảm bảo các chế độ lao động theo đúng các văn bản hiện hành.

- Chi bộ đã phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí trong cấp ủy nhằm giúp chi bộ kiểm tra giám sát đảng viên, CBGV, phòng ngừa ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện kế hoạch đề ra.

- Chi bộ luôn quán triệt trong lãnh đạo và toàn thể cán bộ Giáo viên, nhân viên nội dung đổi mới phương pháp và hình thức dạy học trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm giám sát của chi ủy chi bộ, của từng đảng viên.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các đảng viên trong công tác quản lý Nhà nước, giám sát việc đảng viên thực hiện nghị quyết của chi bộ. Trong năm qua ngoài các đợt kiểm tra định kỳ hàng quý của chi bộ, chi ủy và Ban lãnh đạo chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức tự kiểm tra, giám sát đảng viên của tổ mình về việc soạn, giảng, đánh giá nhận xét học sinh theo thông tư 30/2014, thông tư 22/2016, thônng tư 27/2020 của Bộ, tác phong lên lớp, thực hiện quy chế dân chủ; nội quy, quy chế nhà trường. Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kỉ luật đảng viên vi phạm chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường vai trò giám sát hoạt động của các tổ chức đoàn thể cơ quan: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt, đảm bảo sự thống nhất hành động của chuyên môn, công đoàn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ. Nâng cao vai trò quản lý, giám sát của các tổ chức đoàn thể cơ quan đối với mọi hoạt động của đơn vị, vận động cán bộ công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác cải cách hành chính: Công khai về tiêu chuẩn quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ giáo viên, nhân viên, nâng lương đến hạn và trước hạn, các chế độ chính sách khác liên quan đến cán bộ giáo viên nhân viên.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

­­x

 

 

 

 

Xuất sắc                             Tốt                     Trung bình                        Kém

 

II. Hạn chế, yếu kém, nguyên nhân

1. Hạn chế yếu kém

* Thực hiện các đường lối chính sách của Đảng:

 - Còn đảng viên vi phạm chế độ chính sách dân số

* Chế độ hội họp, học tập nghị quyết.

    -Tỉ lệ đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ còn một số buổi thấp.

      * Công tác dạy - học:

-ViÖc tËn dông c¸c thiÕt bÞ trong d¹y häc cßn h¹n chÕ, GV  sö dông ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i trong d¹y vµ häc chưa thường xuyên.

      * Kết quả xếp loại thi đua:  Năm học 2020 - 2021 nhà trường chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu tập thể LĐ tiên tiến do có GV sinh con thứ 3.

2. Nguyên nhân tồn tại

a. Nguyên nhân chủ quan

    - Một số đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

    - Do thời gian đứng lớp trùng với thời gian sinh hoạt Đảng bộ nên tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt có buổi chưa thật cao.

    - Một số đ/c cán bộ đảng viên, giáo viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn chậm, số GV học nâng cao trình độ Tin học còn ít ( mới có 1/3 GV có chứng chỉ. 

b. Nguyên nhân khách quan.

CBGV tuổi đời bình quân cao nên tiếp cận khoa học công nghệ thông tin có phần hạn chế.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của kì trước.

1.Chế độ hội họp, học tập nghị quyết.

Chi bộ đã  chỉ đạo để bộ phận chuyên môn nhà trường sắp xếp thật hợp lý đến từng tiết dạy cho giáo viên là đảng viên để đảng viên tham gia học tập sinh hoạt Đảng bộ vì vậy nên trong thời gian qua số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đảng bộ và học tập nghị quyết tỉ lệ đạt cao hơn so với năm trước.

2.Công tác dạy - học:

- Chỉ đạo để nhà trường, các tổ chuyên môn lên kế hoạch và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, động viên nhắc nhở giáo viên sử dụng các thiết bị trong dạy học. Xây dựng chỉ tiêu cho từng giáo viên có tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Yêu cầu giáo viên tự học, tự nghiên cứu tìm tòi kiến thức, đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ Tin học theo chuẩn. Kết quả 100% GV soạn giáo án bằng máy, sử dụng được giáo án điện tử,  trên 60 % giáo viên biết tự soạn giáo án điện tử.

          - Tăng cường chỉ đạo nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học ở tất cả các môn học.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 

 

 

 

x

Xuất sắc                             Tốt                       Trung bình                        Kém

 

IV. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân:

Công tác giáo dục tư tưởng cho GV về việc nâng cao trình độ Tin học còn hạn chế.

Nguồn ngân sách của đơn vị còn hạn hẹp nên chưa có nguồn hỗ trợ cho CBGV đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ Tin học.

*Tãm l¹i :

Víi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng uû, sù nç lùc phÊn ®Êu cña CB ®¶ng viªn gi¸o viªn, trong năm qua chi bé ®· l·nh ®¹o nhµ tr­êng lµm tèt viÖc gi¸o dôc, vËn ®éng CBGV nghiªm tóc thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng ph¸p luËt cña nhµ n­íc, néi quy, quy chÕ cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng, nghÞ quyÕt chi bé. Chi bé ®· ph¸t huy tinh thÇn tËp trung d©n chñ, x©y dùng tËp thÓ ®oµn kÕt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

V. Phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp thực hiện trong năm 2022

      Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 30/7/2021 cuả Huyện ủy Tiền Hải về nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu : tăng cường tích cực chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kì 2020 - 2025. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ, chi bé x©y dùng ph­¬ng h­íng l·nh ®¹o cña chi bé trong nhµ tr­êng trong n¨m 2022 nh­ sau:

1.Mục tiêu:

a. Công tác tư tưởng, chính trị:

          -100% đảng viên, CBGV có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

          -100% đảng viên được xếp loại từ: Đủ tư cách hoàn thành tèt nhiệm vụ trở lên.

          - Không có CBGV vi phạm nội qui cơ quan, quy chế chuyên môn.

         - Không có học sinh mắc tai tệ nạn xã hội, vi phạm chỉ thị 36 CP…

b. Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng

 Phấn đấu: Đạt chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

c. Công tác chuyên môn

           - Số lượng: Giữ vững số lù¬ng 295 học sinh, không có học sinh bỏ học.

           - Phổ cập: Hoàn thành làm phổ cập đúng tiến độ. Đạt xã phổ cập Tiểu học mức độ 3 năm 2021.

           - Chất lượng giáo dục:

* §èi víi häc sinh: Củng cố vững chắc kết quả đã đạt được của năm học trước.

+ Đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

- VÒ N¨ng lùc:   Tốt: 60% - 65% còn lại là Đạt  

          - VÒ phÈm chÊt: 70% - 75% xếp loại Tốt, còn lại là §¹t

- KÕt qu¶ kiểm tra m«n To¸n, TiÕng ViÖt đạt 99% trở lên, TiÕng Anh, c¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè đạt 100%.

- Đánh giá xếp loại các môn học: Hoàn thành tốt: 50% - 55% còn lại là Hoàn thành,  học sinh xếp loại chưa hoàn thành dưới 1%

           - Hoµn Thµnh ch­¬ng tr×nh líp häc đạt 99% trở lên

- Hoàn thành chương trình Tiểu học:  100%

 +  Khen th­ëng:

- Häc sinh hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô häc tËp:  30% - 35%

- Vë s¹ch ch÷ ®Ñp: 100% líp ®¹t vë s¹ch ch÷ ®Ñp. Trong ®ã: 100% vë lo¹i A: 70% ch÷ lo¹i A. 30% ch÷ lo¹i B, kh«ng cã ch÷ lo¹i C. 10/10 lớp có sản phẩm trong phong trào VSCĐ.

        + Cã tõ 8 häc sinh trë lªn ®¹t gi¶i m«n ThÓ thao cÊp HuyÖn, phấn đấu được xếp thứ  8 - 10  toàn Huyện.

         - TËp thÓ líp.

 + Líp xuÊt s¾c: 1 líp                                    + Líp dÉn ®Çu vÒ häc tËp: 1líp

 + Líp dÉn ®Çu vÒ đạo đức: 1 líp                  + Líp dÉn ®Çu vÒ TDVS: 1 líp

 + Líp dÉn ®Çu vÒ vë s¹ch ch÷ ®Ñp: 1 líp

* Đối với tập thể và cá nhân CBGV:

- Danh hiÖu tËp thÓ:

+ X©y dùng tr­êng ®¹t tr­êng Tiªn tiÕn. Phấn đấu tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí tr­êng ®¹t chuÈn Quèc gia mức độ  II.

+ §éi ThiÕu niªn: M¹nh cÊp huyÖn

+ C«ng ®oµn v÷ng m¹nh xuất sắc
+ Th­ viÖn: Tiên tiến.

  • Danh hiÖu c¸ nh©n:

+ Gi¸o viªn giái cấp Tỉnh, chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së trở lên: 6 ®/c.

+ Lao ®éng tiên tiến: 90% trë lªn trong đó đảng viên đạt 100%.

Phấn đấu chi bộ đạt mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                       Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến.

2. Các biện pháp thực hiện cơ bản:

2.1.Coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, tæ chøc tèt viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i §¶ng c¸c cÊp, tiÕp tôc nâng cao chất lượng việc thực hiện chỉ thị 05/CTTW chỉ thị của Bộ chính trị ngày 15.5.2016 về đẩy mạnh việc

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. X©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lÝ. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”, phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. §Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, c«ng t¸c d©n vËn khÐo, lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, nªu cao vai trß l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng trong nhµ tr­êng.

          2.2.Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống;  đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 kết hợp thông tư 22/2016/ TT/BGDĐT, thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tiếp tục dần hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tổ chức tốt dạy học 2 buổi/ngày. Đẩy mạnh xây dựng trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.  Tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới không gian trường học, lớp học. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các biện pháp, các phương án trong dạy và học phòng chống dịch bệnh covid-19.

2.3.Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ QLGD; nâng cao vai trò tự chủ, năng lực quản trị của các nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

2.4.T¨ng c­êng tæ chøc chØ ®¹o c¸c ®oµn thÓ, thóc ®Èy viÖc n©ng cao c¸c nÒ nÕp ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng nh»m ph¸t triÓn gi¸o dôc toµn diÖn. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng các đội tuyển để làm điểm nhấn trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

2.5.TiÕp tôc chØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp kØ c­¬ng x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, x©y dùng ý thøc nghiªm tóc trong viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh, gi¸o viªn, sö dông tµi chÝnh.

2.6. Tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đặc biệt thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1,2 trong năm học 2021 - 2022, lên kế hoạch và tổ chức cho GV khối 3 tiếp cận và tham gia lựa chọn SGK mới và thực hiện có hiệu quả trong năm học 2022 - 2023.

VI. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:   Hoàn thành nhiệm vụ

                                                                 

                                                                      T/M Chi uû chi bé

                                                                                       BÍ THƯ

                                                                   

                                                                               

                                                                              Ph¹m ThÞ KhuyÕn