THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
ngChào cờ
Tiếng việt
Tiếng việt
Toán
Âm nhạc
Mỹ thuật
Thể dục
Đạo đức
Toán
Luyện toán
Tiếng việt
Tiếng việt
Luyện tiếng việt
Luyện toán
Tự nhiên & xã hội
Hoạt động tập thể
Tiếng việt
Tiếng việt
Âm nhạc
Sinh hoạt lớp
ChiềuLuyện toán
Luyện tiếng việt
Luyện tiếng việt
Thủ công
Tiếng việt
Tiếng việt
Luyện tiếng việt
Mỹ thuật
 Tiếng việt
Tiếng việt
Toán
Luyện tiếng việt
Tiếng việt
Toán
Luyện toán