TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. HOẠT ĐỘNG ÔN VẬN ĐỘNG "TRỐNG CƠM"