TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. HDCMDT KHÁM PHÁ NGHỀ NÔNG