TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. BÀI THỂ DỤC SÁNG